STANOVY BÝKEŘI

 

I.

Název sdružení

Název sdružení je:

BÝKEŘI – MORAVIAN BIKERS CLUB

(dále jen “sdružení“) 

 

II.

Sídlo sdružení

Sídlem Sdružení je:

Palackého 1634, Holešov PSČ 769 01. 

 

III.

Činnost sdružení

Cílem činnosti Sdružení je především sdružování osob, které jsou členy Sdružení zejména za účelem :

· pořádání společných vyjížděk na motocyklech všech značek, druhů a kubatur,

· pořádání společenských akcí,

· pořádání setkání majitelů motocyklů všech značek, druhů a kubatur, jak na úrovni členů Sdružení, tak i na národní a mezinárodní úrovni,

· spolupráce se sdruženími, kluby a jinými organizacemi v České republice a v zahraničí s podobným zaměřením a předmětem činnosti,

tvorba vlastních webových stránek za účelem vzájemné informovanosti členů a propagace vlastní činnosti, jakož i činnosti Sdružení.

 

Veškerá činnost Sdružení je založena na společném zájmu členů Sdružení o motocykly všech značek, druhů a kubatur a má ryze nepolitický a nevýdělečný charakter.

 

IV.

Členství

Členem Sdružení se může stát jakákoliv fyzická osoba bez ohledu na státní příslušnost, která projeví svůj zájem a bude do Sdružení přijata dosavadními členy.

Členství ve Sdružení zaniká:

· na základě žádosti člena,

· vyloučením ze Sdružení,

zánikem Sdružení.

 

V.

Práva a povinnosti členů

Členové Sdružení jsou povinni:

· aktivně se podílet na činnosti Sdružení

· navštěvovat svolaná setkání Sdružení

· při jízdě dbát všech pravidel silničního provozu

· platit členské příspěvky, jejichž výši vždy pro následující období stanoví Valná hromada

· jít příkladem na veřejnosti a dělat tak dobré jméno Sdružení

všichni členové Sdružení si navzájem pomáhají

Členové Sdružení mají zejména právo

· požádat a využívat pomoci výboru Sdružení a jeho jednotlivých členů,

· účastnit se všech společných akcí, vyjížděk a setkání pořádaných Sdružením

· účastnit se Valné hromady, předkládat návrhy, volit a pokud již člen dosáhl věku osmnácti let, též být volen do orgánů Sdružení

nosit označení příslušnosti ke Sdružení,

 

VI.

Orgány Sdružení

Orgány Sdružení jsou:

· Valná hromada.

· Prezident,

· Viceprezident,

 

VII.

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdružení, její jednání se svolává jednou ročně jako řádné a to zpravidla na jaře každého kalendářního roku. Mimo to může na žádost alespoň 20% členů být svolána mimořádná Valná hromada.

Valná hromada se skládá z přítomných členů Sdružení..

Pozvánka na řádnou i mimořádnou Valnou hromadu musí být zveřejněna na webové stránce Společenství nejméně 1 měsíc před jejím konáním.

 

Valná hromada:

projednává a schvaluje výroční zprávu o činnosti Sdružení,

projednává a schvaluje vyúčtování hospodaření za uplynulé období a návrh rozpočtu na příští období,

schvaluje výši a strukturu členských příspěvků na další období,

rozhoduje o změně stanov Sdružení,

volí a odvolává členy Sdružení, které je nejméně tříčlenné,

rozhoduje většinou hlasů přítomných členů Sdružení.

 

VIII.

Prezident

Statutárním zástupcem sdružení je Prezident, který je oprávněn jednat jménem sdružení navenek nebo k tomuto zmocnit jiného člena Sdružení.

Prezident řídí řádné i mimořádné schůze členů Sdružení.

Prezident předkládá Valné hromadě ke schválení výroční zprávu o činnosti.

Prezident je oprávněn, se souhlasem Valné hromady, nakládat s finančními prostředky Sdružení.

Prezident je též oprávněn dle svého uvážení přenést některé své pravomoci na Viceprezidenta a na ostatní členy Sdružení.

 

IX.

Viceprezident

Viceprezident v případě nepřítomnosti Prezidenta,či pokud tak byl pověřen Prezidentem, přebírá jeho práva a povinnosti.

Viceprezident je zodpovědný za administrativu Sdružení.

 

X.

Pokladník

Pokladník je zodpovědný za vybírání členských příspěvků a správu financí Sdružení.

Pokladník má též právo disponovat s finančními prostředky Sdružení po schválení Valnou hromadou.

Pokladník je povinen předložit Valné hromadě ke schválení zprávu o hospodaření Sdružení za uplynulé období a návrh rozpočtu na příští období.

 

XI.

Zrušení fondů

V případě zrušení Sdružení nebo jeho rozpadu je všechen majetek po odečtení daní nebo dlužných plateb a veškeré finance odevzdány charitativní organizaci.

 

XII.

Přijímání nových členů

O přijetí nového člena rozhoduje Valná hromada na svém zasedání na základě písemné žádosti nového uchazeče o členství.

 

XIII.

Vyloučení člena

Při hrubém porušení stanov, poškozování zájmů Sdružení a zejména při nezájmu o činnost Sdružení může být člen ze Sdružení vyloučen.

Návrh na vyloučení, který podává Valná hromada, musí být schválen Prezidentem.

Podnět pro tento návrh může Valné hromadě předat kterýkoliv člen Sdružení.

Vyloučený člen nemá právo nosit označení příslušnosti ke Sdružení.

 

XIV.

Ukončení členství

Člen Sdružení může Valnou hromadu požádat o ukončení členství na vlastní žádost. Valná hromada tuto skutečnost oznámí na výroční schůzi. Členství ve Sdružení v takovém případě zaniká dnem, kdy žádost člena Valná hromada projednala či měla projednat .

 

XV.

Zásady hospodaření

Sdružení hospodaří s příjmy z členských příspěvků, jejichž výši pro následující období stanoví Valná hromada a s případnými dary a dotacemi, které používá k hrazení nákladů své činnosti.

Činnost Sdružení má neziskový charakter.

Sdružení hospodaří v souladu s právními předpisy České republiky

 

Vše takto zapsáno na MV ČR dne 12.05.2008

IČO: 22736697

 

ODKAZ NA MV ČR